محتوای مقاله در ادامه

زمان مور قتل کبک می گوید او شده بود با ضربات چاقو سه بار شات هنگامی که ربوده و دو بار توسط یک باند رقیب.

بار دوم یک باند جدید به نام مستقل سربازان بود که زور آن را از طریق افزایش خشونت در زمان کبک را به گروگان گرفتند. آنها می خواستند برای پیدا کردن یک عضو کبک خدمه بود که به سرقت رفته از آنها.

کبک می گوید: او بارها و بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه نقل از یک “crack زیستن” را به دیگری.

او دچار چشم های شکسته سوکت شکسته فک شکسته گونه و دندان های از دست رفته. باند پیچیده شده در یک حوله زیرا او خونریزی بسیار, او می گوید.

پس از دو روز خشونت باند رهبران ابراز “mad احترام” از آنجا که او حاضر به خیانت رفقای خود را, او می گوید.