محتوای مقاله در ادامه

او گفته است که پس از حادثه Leontowicz گفت: “من امیدوارم که من شما را بترساند. من می ترسم دختران قبل از.”

زن در زمان عکس از زخمی صورت صبح روز بعد. او نیز رفت و به Pasqua بیمارستان در رجاینا در Jan. 24, 2018 و گزارش حادثه به رجینا پلیس در Jan. 26, 2018, با توجه به کالج اسناد و مدارک.

“در نهایت او توصیه رجینا خدمات پلیس منجر محقق است که بدون هزینه خواهد بود گذاشته” تصمیم متحده است.

Leontowicz وکیل گفت کالج Leontowicz محروم ساخت این اظهار نظر پس از رابطه جنسی و گفت: او موافقت کرد برای قرار دادن کاندوم پشت در زن درخواست. او همچنین گفت که آنها تا به حال فیلم چهار بار در آن شب و تا به حال استفاده نمی شود حفاظت در آخرین نمونه. او گفت: این زن تا به حال به توافق “خشن” و به یاد آورد آن زمان که قطراتش او “پنج تا هفت بار” با توجه به تصمیم گیری.