کتاب های دانشگاهی حقوق tagged posts

کتاب دانشگاهی

وی با اعلام اینکه 37 کتابفروشی شیراز در پاییز 1399 به طرح کتاب دانشگاهی پیوسته اند ، گفت: 7 کتابفروشی در سایر شهرهای استان نیز در این طرح ملی شرکت کرده بودند.

وی گفت: در دوره قبلی پروژه های حمایت از خانه کتاب و موسسه ادبیات کتابفروشی ایران که کتاب دانشگاهی در تابستان سال 1399 انجام شد ، 43 کتابفروشی در استان وجود داشت و فروش کتاب دانشگاهی در آن استان بیش از 2 میلیارد ریال بود. . .

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ اسلامی و رهنمودهای فارس با بیان اینکه آغاز پیش نویس پاییز کتاب دانشگاهی امسال از 6 تا 6 آبان است ، اعلا...

Read More